niedziela, 18 marca 2018.

(1049) ZUT ogłasza ustny przetarg ..

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w obrębie 2036, Pogodno 36, gmina Miasto Szczecin

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Nr KW

Udział w drogach

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Wysokość postąpienia (zł)

Godzina przetargu

Miasto Szczecin

2036

(Pogodno 36)

3/44

0,7913

SZ1S/00082575/1

20/100 w dz. nr 3/49

Usługi oświaty i nauki, usługi zdrowia, opieki i pomocy społecznej, dopuszcza się lokalizację hoteli (dz. nr 3/44); droga wewnętrzna (dz. nr 3/49)

4.989.000

249.450

49.890

9.00

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3/44, obręb 2036, gmina Miasto Szczecin zabudowana jest budynkiem dydaktyczno-biurowym o identyfikatorze 326201_1.2036.130_BUD o powierzchni zabudowy 363,00 m2 i powierzchni użytkowej 1 081,00 m2, budynkiem dydaktyczno-biurowym o identyfikatorze 326201_1.2036.131_BUD o powierzchni zabudowy 600,00 m2 i powierzchni użytkowej 1 917,00 m2, budynkiem o identyfikatorze 326201_1.2036.200_BUD o powierzchni zabudowy 113,00 m2 i powierzchni użytkowej 175,00 m2 oraz budynkiem garażowym z 13 boksami garażowymi o identyfikatorze 326201_1.2036.132_BUD o powierzchni zabudowy 239,00 m2 i powierzchni użytkowej 208,00 m2.

Przy budynku o identyfikatorze 326201_1.2036.200_BUD znajduje się wybieg wygrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach i częściowo w ramach z kątownika. Od strony ulicy Judyma znajduje się ozdobne ogrodzenie stalowe a w centralnej części działki zlokalizowana jest czerpnia powietrza powiązana z systemem wentylacji mechanicznej budynku o identyfikatorze 326201_1.2036.131_BUD. Dojścia do budynków częściowo utwardzone płytami chodnikowymi, podejścia pod skarpę wykonane w postaci schodów betonowych, teren w części porośnięty drzewostanem. Przed boksami garażowymi teren częściowo utwardzony, nawierzchnie betonowe wylewane lub z płytek chodnikowych. Na terenie działki znajdują się pozostałości po starym ogrodzeniu murowanym z cegły ceramicznej.

Działka o numerze ewidencyjnym 3/44 w części obciążona jest umowami cywilnoprawnymi (wykaz obciążeń do pobrania ze strony www.zut.edu.pl/nieruchomości), które zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 31.01.2018 r. i 31.03.2018 r.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku trudności (niemożności) opróżnienia zajmowanej części nieruchomości z osób i/lub rzeczy najemców.

Działka nr 3/44 uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej, tj.: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, ich przebieg ilustruje mapa zasadnicza. Na działce nr 3/44 znajduje się ogólnospławna sieć kanalizacyjna. Nabywca, w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, zobowiąże się we własnym zakresie i na własny koszt wykonywać niezbędne kontrole, naprawy, modernizacje i przeglądy istniejącej, na działce numer 3/44, sieci kanalizacyjnej. W przypadku niewywiązywania się z powyższego zobowiązania Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykonania niezbędnych kontroli i napraw na koszt Nabywcy. Sprzedający nie gwarantuje ciągłości odbioru ścieków w sytuacjach awaryjnych i w trakcie robót budowlanych.

Przez działkę numer 3/44 przebiega zewnętrzna sieć ciepłownicza. W budynku o numerze ewidencyjnym 326201_1.2036.131_BUD znajduje się kotłownia gazowa, zasilająca obiekty położone na działkach 3/43, 3/44, 3/45, 3/46 z obrębu 2036, Pogodno 36, gmina Miasto Szczecin. Nabywca działki numer 3/44 zobowiązany będzie, w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, do zapewnienia na rzecz Sprzedającego, w okresie 3 lat od dnia zbycia działki 3/44 (z możliwością przedłużenia tego okresu na mocy wzajemnego porozumienia stron), nieodpłatnego prawa dostępu, eksploatacji, konserwacji, przeprowadzania niezbędnych napraw, remontów i modernizacji ww. kotłowni i sieci oraz stacji redukcyjno - pomiarowej gazu, bez możliwości dokonywania jednostronnych, bez porozumienia ze Sprzedającym, zmian w ww. infrastrukturze ciepłowniczej. Nabywca działki numer 3/44 przyjmuje, iż w dniu protokolarnego przejęcia nieruchomości, od przejmowanych budynków zostaną odcięte sieci ciepłownicze a od budynku o numerze ewidencyjnym 326201_1.2036.131_BUD przyłącza elektryczne oraz przyłącza ciepłej i zimnej wody. Do czasu eksploatacji kotłowni Sprzedający będzie pokrywał koszty związane z poborem mediów dla potrzeb Uczelni. Nabywca działki 3/44 winien wystąpić do dostawców mediów o wydanie nowych warunków technicznych przyłączenia budynków do sieci operatorów i podpisać umowy na dostawę mediów.

Sprzedający dopuszcza możliwość korzystania przez Nabywcę z instalacji ciepłowniczej, elektrycznej i wodnej, z których Sprzedający nadal będzie korzystał w oparciu o zawarte i kontynuowane umowy z dostawcami mediów do budynku o numerze ewidencyjnym 326201_1.2036.131_BUD, na zasadach określonych w odrębnych, zawartych między Sprzedającym a Nabywcą, umowach. Nabywca umożliwi w wyżej wymienionym okresie dostęp dostawcom mediów do układów pomiarowych dla potrzeb kotłowni (prąd elektryczny, woda, gaz). Nabywca działki numer 3/44, do czasu skutecznego wypowiedzenia umów przez Sprzedającego na dostawy mediów do przekazywanych pozostałych budynków, będzie obciążany kosztami poboru tych mediów na zasadzie refakturowania, w oparciu o wskazania liczników od stanów spisanych w dniu protokolarnego przejęcia nieruchomości.

Przez działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 3/49 przechodzi większość sieci elektrycznych i energetycznych, kanalizacyjnych, które nawiązują do pozostałego terenu.

Przez działkę 3/44 oraz przez działkę 3/49 przebiega sieć światłowodowa, będąca własnością Sprzedającego, który jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym pod numerem 1661. Nabywca działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/44 oraz udziału 20/100 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/49 będzie zobowiązany do ustanowienia, w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, na rzecz Sprzedającego, nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z części działki 3/44 o szerokości 3 m i długości 160 m stanowiącej pas technologiczny, prawie swobodnego dostępu (wszelkimi środkami transportu i niezbędnym sprzętem) do sieci światłowodowej w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji, wymiany sieci i urządzeń oraz wprowadzania nowych obwodów. Dopuszcza się korzystanie z infrastruktury światłowodowej przez Nabywcę na zasadach określonych w odrębnej umowie.

Grunt działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/44 i 3/49 oraz budynki znajdujące się na nieruchomości, oznaczone numerami identyfikacyjnymi: 326201_1.2036.130_BUD, 326201_1.2036.131_BUD, 326201_1.2036.200_BUD wpisane są do rejestru zabytków pod nr A-1035 (zespół urbanistyczny „Kückenmühle).

Sprzedający zastrzega sobie prawo wydania przedmiotu najmu Nabywcy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym do czasu przekazania Sprzedający zobowiązuje się ponosić wyłącznie koszty eksploatacyjne dotyczące korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości, jednakże nie poniesie żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości do czasu ich wydania Kupującemu. Kupującemu nie przysługuje od Sprzedającego wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości.

Dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/44 i 3/49 ustanowiony jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Arkońskie – Niemierzyn – szpital” w Szczecinie (Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXII/888/17 z dnia 12 września 2017 r.). Przedmiotowe działki znajdują się w następujących granicach terenów elementarnych: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3/44 – teren elementarny oznaczony symbolem Z.A.2035.UO,UZ, dla której ustalono kierunki: usługi oświaty i nauki, usługi zdrowia, opieki i pomocy społecznej, z dopuszczeniem lokalizacji hoteli; działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3/49 – teren elementarny Z.A.2080.KDW: droga wewnętrzna.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości. Sprzedaż działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/44 zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i/lub 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym Sprzedający oświadcza, iż nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 tejże ustawy. Sprzedaż udziału we własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę numer 3/49, opodatkowany jest podatkiem VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Zachodniopomorskiem Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3O/Szczecin 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie określającym zasady nabywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html

  3. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy (Kupującego).

  4. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 449 4921, 665 032 332 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: agnieszka.jozefacka@zut.edu.pl.

 

Pogoda
0
na godz. 12:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Panie świętowały Dzień Kobiet na sportowo
Protest przeciwko wojnom
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy