sobota, 22 lipca 2017.

(3299) OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: dnia 03 SIERPNIA 2017 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 220, odbędzie się PIERWSZA licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu 24/45, 24/50 położone w Szczecinie przy ul. Babiogórskiej oraz działek gruntu nr 24/53, 24/54 położone w Szczecinie przy ul. Izerskiej, o łącznym obszarze 0,5237/ha, objętych jedną księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych SZ1S/00213490/9. Tytuł prawny do ww. nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnikowi BOREY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.174.900,00 zł /netto/. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Tak więc suma oszacowania brutto nieruchomości wynosi 1.445.127,00 zł - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 270.227,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 881.175,00 zł /netto/, a po uwzględnieniu podatku VAT wynosi: 1.083.845,25 zł /brutto/ - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 202.670,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wysokość rękojmi wynosi: 117.490,00 zł /netto/, a po uwzględnieniu podatku VAT wynosi: 144.512,70zł /brutto/ - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 27.022,70 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego oraz protokół opisu i oszacowania w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód Marcina Figasa, ul. A. Struga 19 (tel. 91 43136 04) w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie: www.komornik-szczecin.com.pl

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin Figas

 

Kurier morski

Wsparcie rybołówstwa i rybactwa z funduszy Unii Europejskiej
CZYTAJ WIĘCEJ...

Filmy

Selma z lodowatych mórz w dąbskiej marinie
Tango na Wałach
Koncert wśród róż
Poprzedni Następny