czwartek, 23 listopada 2017.
Strona główna > Rybołówstwo > Fundusz wsparciem

Fundusz wsparciem

Fundusz wsparciem
Data publikacji: 2017-06-29 09:58
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-29 13:39
Wywietleń: 1057 272810

Europejski Fundusz Morski i Rybacki przyczynia się do urzeczywistnienia strategii „Europa 2020” oraz do wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb). Dąży do realizacji sześciu priorytetów Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury oraz działań z nimi związanych, stanowiących odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

Jednym z priorytetów jest promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy przez realizację celów szczegółowych, takich jak:- zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w tym unikanie i redukcja, w jak największym stopniu, niechcianych połowów;
- ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej;
- zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;
- podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy;
- wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego oraz innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy;
- rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Drugim priorytetem jest wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Chodzi tu o realizację następujących celów szczegółowych:
- wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;
- zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności w MŚP;
- ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury;
- propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz o wysokim poziomie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego;
- rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Trzeci priorytet to wspieranie wdrażania WPRyb przez realizację następujących celów szczegółowych:
- poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi;
- wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Czwarty unijny priorytet to zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej poprzez realizację celu szczegółowego, jakim jest promowanie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, w tym dywersyfikacja działalności w ramach rybołówstwa, a także w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Kolejnym, piątym, priorytetem jest wspieranie obrotu i przetwarzania przez realizację następujących celów szczegółowych:
- lepszą organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury;
- zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Ostatni, szósty, priorytet to wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu

Filmy

Pomnik Wdzięczności zaczyna znikać
Tłumy na otwarciu nowego Galaxy
Ulica całkiem inna
Poprzedni Następny