czwartek, 18 kwietnia 2019.

(1587) ZUT ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

położonych w obrębie 5 gmina Miasto Stargard oraz w obrębie Lipnik gmina Stargard

Lp.

Gmina

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Nr KW

Udział w drogach

Przeznaczenie w MPZP

Cena wywoławcza

Wadium

Wysokość postąpienia

Godzina przetargu

1.

Miasto Stargard

5

1218/3

0,2786

SZ1T/00049601/1

-

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

172 000

17 200

1 720

09.00

2.

Miasto Stargard

5

1218/4

0,2750

SZ1T/00049601/1

-

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

170 000

17 000

1 700

09.30

3.

Stargard

Lipnik

27/46

0,2493

SZ1T/00049600/4

105/1000 w dz. 27/119

SZ1T/00049600/4

Teren zabudowy usługowo- rzemieślniczej z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jednorodzinną*/***

162 000

16 200

1 620

10.00

4.

Stargard

Lipnik

27/47

0,2339

SZ1T/00049600/4

98/1000 w dz. 27/119

SZ1T/00049600/4

Teren zabudowy usługowo- rzemieślniczej z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jednorodzinną*

152 000

15 200

1 520

10.30

5.

Stargard

Lipnik

765

0,1434

SZ1T/00049600/4

41/1000 w dz. 773

SZ1T/00125760/0

Teren wyłącznie mieszkaniowy zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

91 000

9 100

910

11.00

6.

Stargard

Lipnik

30/83

0,1703

SZ1T/00049600/4

29/1000 w dz. 30/45

SZ1T/00121175/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej *

108 000

10 800

1 080

11.30

7.

Stargard

Lipnik

30/84

0,1723

SZ1T/00049600/4

29/1000 w dz. 30/45

SZ1T/00121175/4

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej *

109 000

10 900

1 090

12.00

8.

Stargard

Lipnik

638

0,1000

SZ1T/00061693/2

130/10000

w dz. 675

SZ1T/00084043/8

Studium: teren funkcji rekreacyjnej, teren zabudowy mieszkaniowej**

33 000

3 300

330

12.30

9.

Stargard

Lipnik

639

0,1000

SZ1T/00061693/2

130/10000

w dz. 675

SZ1T/00084043/8

Studium: teren funkcji rekreacyjnej, teren zabudowy mieszkaniowej**

33 000

3 300

330

13.00

10.

Stargard

Lipnik

640

0,1000

SZ1T/00061693/2

130/10000

w dz. 675

SZ1T/00084043/8

Studium: teren funkcji rekreacyjnej, teren zabudowy mieszkaniowej**

33 000

3 300

330

13.30

*strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody Lipnik

**nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

***w części strefa ograniczonej ochrony archeologicznej WIII

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunt działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1218/3, 1218/4 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard oraz grunt działek nr 27/46, 27/47, 765, 30/83, 30/84, 638, 639 i 640 z obrębu Lipnik gmina Stargard, nie jest wyłączony z produkcji rolnej.

Działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 1218/3, 1218/4 z obrębu 5 gmina Miasto Stargard oraz 27/46, 27/47, 765, 30/83, 30/84, 638, 639, 640 z obrębu Lipnik gmina Stargard nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej.

Działki oznaczone numerem ewidencyjnym 27/46 i 27/47 obręb Lipnik gmina Stargard obciążone są umową dzierżawy na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2019 r. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy.

Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”. Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2019 r.

  2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie zbywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej: https://bip.zut.edu.pl/bip-informacje/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin/

  1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo wskazania Kancelarii Notarialnej przeprowadzającej transakcję.

  2. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy (Kupującego).

  3. Zgodnie z art. 30a. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2018.2363 t.j.), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.

  4. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 502 347 077 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: osrodek.doswiadczalny@zut.edu.pl

Pogoda
17
na godz. 15:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Wspierali nauczycieli
Szczecińskie obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej
Manifestacja. „Solidarność” chce podwyżek
Poprzedni Następny

Nekrologi

Sonda

Czy popierasz strajk nauczycieli?

 

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie